COMING EVENTS

CÁC CHƯƠNG TRÌNH ĐẶC BIỆT TRONG NĂM 2020-2021

* Chúa Nhật/Sunday 6/2/2022, CT TẾT | Lunar New Year Celebration, 10:30AM
Kính mời quý đồng hương và con cái Chúa xa gần tham dự, cùng ăn mừng Tết Nguyên Đán. Có Chúa có Tết mỗi ngày.
 
* Chúa Nhật/Sunday 8/5/2022, Lễ Thân Mẫu | Mother's Day, 10:30AM
Kính mời quý đồng hương và con cái Chúa xa gần tham dự, cùng ghi ơn những người Mẹ.

* Chúa Nhật/Sunday 19/6/2022, Lễ Phụ Thân | Father's Day, 10:30AM
Kính mời quý đồng hương và con cái Chúa xa gần tham dự, cùng ghi ơn những người Cha.

* Chúa Nhật/Sunday 27/11/2022, Lễ Tạ Ơn | Thanksgiving Sunday, 10:30AM
Kính mời quý đồng hương và con cái Chúa xa gần tham dự, cùng dâng lời tạ ơn Thiên Chúa, là Đấng ban cho chúng ta mọi phước hạnh.

* Chúa Nhật/Sunday 25/12/2022, CT Kỷ Niệm Chúa Giê-su Giáng Sinh | Christmas Celebration, 10:30AM
Kính mời quý đồng hương và con cái Chúa xa gần tham dự, cùng vui mừng kỷ niệm sự giáng sinh của Chúa Giê-su cho nhân loại. Ngài đến để cứu vớt mỗi chúng ta.